Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Dziś jest: Niedziela 23 stycznia 2022, imieniny: Ildefonsa i Rajmunda

Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Gminny Portal Mapowy

facebook

Festiwal Gwiazd

Obsluga techniczna
ALFA TV

Burmistrz

Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Tomasz Dorosz

Przyjmuje interesantów w każdą środę od godz. 13.00
sekretariat: tel. (91) 32-75-631, faks (91) 32-75-630
um@miedzyzdroje.pl

Kompetencje:

 • Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Miejskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.
 • Burmistrz kieruje Urzędem poprzez wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego (zarządzeń, decyzji organizacyjnych, pism okólnych i poleceń służbowych).
 • Burmistrz nadzoruje pracę komórek organizacyjnych Urzędu przy pomocy Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika.
 • Burmistrz wykonuje uchwały rady miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa.

Zakres pełnionych obowiązków:

 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • bieżąca realizacja budżetu gminy,
 • nadzór i koordynacja całości zagadnień związanych z planowanymi inwestycjami gospodarczymi i obrotem mieniem gminnym i gruntami rolnymi, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna i mieszkaniowa,
 • podejmowanie czynności należących do kompetencji Burmistrza nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 • ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 • wykonywanie uchwał Rady Miejskiej,
 • przedkładanie na sesję Rady Miejskiej sprawozdań z wykonania uchwał,
 • reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
 • składanie informacji Radzie Miejskiej z wykorzystania mienia gminnego,
 • ustalanie regulaminu pracy Urzędu Miasta,
 • załatwianie wniosków posłów, senatorów i radnych,
 • gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w tym także uprawnień wynikających ze Statutu Gminy,
 • podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych,
 • wykonywanie działań szefa obrony cywilnej,
 • osobisty nadzór nad prowadzeniem akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do Kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej.